Danh sách phương tiện đo hết hạn, sắp hết hạn kiểm định

STT Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường Người/Đơn vị sử dụng Nơi kiểm định, hiệu chuẩn Hiệu lực kiểm định Ghi chú
1 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 22, Công ty xăng dầu TT Huế
[Nguyễn Kim Thành, thị trần Sịa, Quảng Điền, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 28/08/2020 Còn 53 ngày
2 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 22, Công ty xăng dầu TT Huế
[Nguyễn Kim Thành, thị trần Sịa, Quảng Điền, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 28/08/2020 Còn 53 ngày
3 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 22, Công ty xăng dầu TT Huế
[Nguyễn Kim Thành, thị trần Sịa, Quảng Điền, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 28/08/2020 Còn 53 ngày
4 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 22, Công ty xăng dầu TT Huế
[Nguyễn Kim Thành, thị trần Sịa, Quảng Điền, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 28/08/2020 Còn 53 ngày
5 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
6 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
7 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
8 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
9 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
10 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
11 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 30, Công ty xăng dầu TT Huế
[Võ Văn Kiệt, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
12 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
13 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
14 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
15 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
16 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
17 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 34, Công ty xăng dầu TT Huế
[Thôn 1, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 27/08/2020 Còn 52 ngày
18 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
19 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
20 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
21 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
22 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
23 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
24 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 05, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 21/08/2020 Còn 46 ngày
25 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
26 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
27 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
28 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
29 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
30 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 20/08/2020 Còn 45 ngày
31 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
32 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
33 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
34 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
35 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
36 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 19/08/2020 Còn 44 ngày
37 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
38 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
39 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
40 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
41 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
42 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
43 Áp kế lò xo Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 17/08/2020 Còn 42 ngày
44 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 02, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 16/08/2020 Còn 41 ngày
45 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 02, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 16/08/2020 Còn 41 ngày
46 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 02, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế
[13 Trần Thanh Mại, thành phố Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 16/08/2020 Còn 41 ngày
47 Cân kỹ thuật Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế
[Thôn Đông An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 01/08/2020 Còn 26 ngày
48 Cân kỹ thuật Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế
[Thôn Đông An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 01/08/2020 Còn 26 ngày
49 Cân kỹ thuật Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế
[Thôn Đông An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 01/08/2020 Còn 26 ngày
50 Cân kỹ thuật Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên Huế
[Thôn Đông An, Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng TT.Huế 01/08/2020 Còn 26 ngày
      
Trang:[1]2345678910...
Tổng số: 1098

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 1      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564