Danh sách phương tiện đo hết hạn, sắp hết hạn kiểm định

STT Tên phương tiện đo, chuẩn đo lường Người/Đơn vị sử dụng Nơi kiểm định, hiệu chuẩn Hiệu lực kiểm định Ghi chú
1 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
2 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
3 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
4 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
5 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
6 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu An Lưu, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[An Lưu, Phú Mỹ, Phú Vang, TT Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
7 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
8 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
9 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
10 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
11 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
12 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
13 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
14 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
15 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu Lộc Phước, Công ty TNHH MTV Lộc Phước
[Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 25/12/2020 Hết hạn
16 Cột đo xăng dầu Cửa hàng xăng dầu số 04, Công ty xăng dầu TT Huế
[60 Yết Kiêu, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 23/12/2020 Hết hạn
17 Cân kỹ thuật Doanh nghiệp tư nhân hàng vàng Kim Quy
[217 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
18 Cân kỹ thuật Doanh nghiệp tư nhân hàng vàng Ngọc Trà
[Chợ Đông Ba, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
19 Cân kỹ thuật Doanh nghiệp tư nhân hàng vàng Kim Nhân
[Lô 31-32, chợ Đông Ba, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
20 Cân kỹ thuật Doanh nghiệp tư nhân hàng vàng Kim Phát
[Chợ Đông Ba, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
21 Cân kỹ thuật Hàng vàng Ngọc Vân
[121 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
22 Cân kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên cao su Huy Anh Phong Điền
[Khe Mạ, Phong Mỹ, Phong Điền, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
23 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
24 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
25 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
26 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
27 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
28 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
29 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
30 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
31 Cân kỹ thuật Chi nhánh Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng tại Huế
[Tân Cảng, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 17/12/2020 Hết hạn
32 Taximet xe số 75A - 10820 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
33 Taximet xe số 75A - 11029 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
34 Taximet xe số 75A - 10972 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
35 Taximet xe số 75A - 11107 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
36 Taximet xe số 75A - 11159 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
37 Taximet xe số 75A - 10934 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
38 Taximet xe số 75A - 11012 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
39 Taximet xe số 75A - 11084 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
40 Taximet xe số 75A - 11163 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
41 Taximet xe số 75A - 11076 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
42 Taximet xe số 75A - 11113 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
43 Taximet xe số 75A - 11013 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
44 Taximet xe số 75A - 11104 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
45 Taximet xe số 75A - 11000 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
46 Taximet xe số 75A - 11037 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
47 Taximet xe số 75A - 11055 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
48 Taximet xe số 75A - 10980 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
49 Taximet xe số 75A - 10954 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
50 Taximet xe số 75A - 11096 Chi nhánh Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Thừa Thiên Huế
[312 Lê Duẫn, Phú Thuận, thành phố Huế]
Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học 31/10/2020 Hết hạn
      
Trang:[1]2345678910...
Tổng số: 1172

@ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế.
Số Online: 11      Hôm nay: 49      Tổng số truy cập: 564